Skytteholm
Kommunal service, Bostäder
Visa karta
 • Startskede
 • Samråd
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Del av Turkosen 1 m.fl.

Solna stad, miljö- och byggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att fram ett förslag till detaljplan.

Vad planeras?

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ny bebyggelse med cirka 7 000 m2 ljus BTA bostäder, motsvarande cirka 80 lägenheter. Inom den nya bebyggelsen ska även en gruppbostad för LSS-boende inrymmas med 6 lägenheter, 1 personallägenhet samt gemensamhetsutrymmen. Den befintliga vårdcentralen flyttas inom kvarteret. Detaljplanen innebär även att trafiksituationen och miljön runt kvarteret ses över. Den föreslagna bostadsbebyggelsen skapar goda förutsättningar att utveckla Huvudstagatan till en stadsgata med trottoar längs med den nya bebyggelsen och lokaler i bottenvåningarna som möjliggör en mer levande stadsmiljö.

Miljöpåverkan

Detaljplanens genomförande har inte bedömts innebära risk för betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har därmed inte upprättats.

Beskrivning av plan­processen

Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen vilket innebär att ett förslag till detaljplan upprättas och skickas ut på samråd till berörda parter. Efter samrådet bearbetas inkomna synpunkter och detaljplanen skickas ut för granskning innan den godkänns av byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Detaljplanen antas slutligen av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen beslutade den 11 maj 2020 (§ 44) att ge byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en detaljplan.

Byggnadsnämnden gav i sin tur miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet den 24 juni 2020 (§ 51).

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Byggnadsnämnden beslutade den 4 maj 2022 (§ 46) att ställa ut planförslaget på samråd.

Planförslaget finns för samråd under tiden 11 maj – 15 juni 2022.

Digitalt samrådsmöte

Samrådsmöte genomfördes den 23 maj 2022 kl. 18.00.
Presentation från samrådsmötet Pdf, 5 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontaktperson

 • Handläggare Matilda Eriksson
 • matilda.eriksson@solna.se
 • 08-746 10 00

Filmen är tre och en halv minut lång och ger en kort sammanfattning av detaljplanen. Klicka på rutan i nedre högra hörnet för att förstora filmrutan.

Illustration nya Turkosen.

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Detaljplan.pdf Pdf, 445 kB. 445 kB 2022-05-05 09.59
Planbeskrivning.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2022-05-05 09.59
Protokollsutdrag Turkosen.pdf Pdf, 183 kB. 183 kB 2022-05-11 13.54

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Antikvarisk Konsekvensanalys.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2022-05-05 09.52
Barnkonsekvensanalys.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2022-05-05 09.52
Dagsljusrapport.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2022-05-05 09.52
Dagvattenutredning.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2022-05-05 09.52
Geoteknik.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2022-05-05 09.52
Illustrationsbilaga.pdf Pdf, 40 MB. 40 MB 2022-05-05 09.52
Luftutredning.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2022-05-05 09.52
Markteknisk undersökningsrapport.pdf Pdf, 2 MB. 2 MB 2022-05-05 09.52
Miljöteknisk markundersökning.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2022-05-05 09.52
Naturvärdesinventering.pdf Pdf, 4 MB. 4 MB 2022-05-05 09.52
Skuggstudie.pdf Pdf, 8 MB. 8 MB 2022-05-05 09.52
Trafikbullerutredning.pdf Pdf, 3 MB. 3 MB 2022-05-05 09.52
Trafikutredning.pdf Pdf, 8 MB. 8 MB 2022-05-05 09.52

Tidplan

 • Startskede 24 juni 2020
 • Samråd 11 maj - 15 juni 2022
 • Granskning
 • Antagen
 • Laga kraft

Kontakta oss

Solna stads kontaktcenter

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad