Huvudsta
Kommunal service, Bostäder, Företagslokaler
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft

Kvarteret Blåmesen m.fl.

Solna stad har tagit fram ett förslag till detaljplan för kvarteret Blåmesen med flera. Planförslaget innebär att befintliga Tallbackaskolan ersätts med en ny skola för cirka 750 – 900 elever. Dessutom innebär planförslaget att cirka 250 nya lägenheter i flerbostadshus och 29 nya radhus skapas.

Vad planeras?

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av ny skola, samt möjliggöra för bostäder i form av radhus och ett kvarter med flerbostadshus med lokaler för centrumverksamhet i bottenvåning. Vidare är planens syfte att skapa en sammanhållen stadsstruktur i centrala Huvudsta. Befintliga höga naturvärden bevaras och ges ett utökat skydd.

Detaljplanen innebär även att området får delvis ny gatustruktur. Armégatan omvandlas från trafikled till stadsgata och medför bättre trafikmiljö för fotgängare, cyklister och bussresenärer, något som är uppsatt som mål i Solnas översiktsplan 2030. Kristinelundsvägen får delvis ny sträckning för att ge plats för den nya skolan och dess gård. En ny lokalgata uppförs i östra delen av planområdet, som blir en förlängning av Huvudstagatan. Från den gatan går en annan ny gata, mellan det nya flerbostadshuset och skolgården, för att säkerställa angörning till bostadskvarteret. Krysshammarvägen får en förhöjd standard med något justerad utformning.

Beskrivning av planprocessen

Detaljplanen handläggs med ett utökat planförfarande. Det innebär att ett förslag till detaljplan upprättas, kungörs och skickas ut på samråd till berörda parter.

Läs mer om detaljplaneprocessen.

Vad händer nu?

Byggnadsnämnden antog detaljplanen den 31 januari 2022.

Digitalt samrådsmöte

Ett digitalt samrådsmöte hölls den 22 mars 2021.

Tidplan

  • Startskede 2021-02-02
  • Samråd 2021-02-24 - 2021-04-11
  • Granskning 2021-09-01 - 2021-09-30
  • Antagen 2022-01-31
  • Laga kraft

Kontakta oss

Planarkitekt

Marcus Schramm

08-746 10 00

Karta

Senast uppdaterad