Illustration av bostäder
Bagartorp
Bostäder
Visa karta
  • Startskede
  • Samråd
  • Granskning
  • Antagen
  • Laga kraft
  • Bagartorp 18

140 bostäder i Bagartorp

Solna stad planerar tillsammans med Bostadsstiftelsen Signalisten och Wåhlin Fastigheter AB att bygga 140 bostäder i Bagartorp. Ambitionen är att tillkommande bebyggelse skall skapa förutsättningar för ett livskraftigt centrum i anslutning till Ulriksdals pendeltågsstation.

Vad planeras

Detaljplanens syfte är att Solna stad, Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna och Wåhlin Fastigheter AB skall tillsammans verka för att området planläggs för ny bebyggelse omfattande cirka 140 lägenheter för bostadsändamål, varav 25 procent ska vara fyra rum och kök eller mer. Bostäderna som uppförs av Signalisten skall upplåtas med hyresrätt, de som uppförs av Wåhlin kan upplåtas med bostadsrätt eller äganderätt. Bostadsstiftelsen Signalisten i Solna utvecklar bostäder inom egen och mark staden anvisar mark till Wåhlin Fastigheter AB.

Ambitionen är att tillkommande bebyggelse skall skapa förutsättningar för ett livskraftigt centrum i anslutning till Ulriksdals pendeltågsstation. Exploatörerna kommer vidare att erlägga exploateringsbidrag för allmänna anläggningar.

Beskrivning av planprocessen

Planen handläggs med ett standardförfarande. Standardförfarande tillämpas om förslaget till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, om den inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt är av stor betydelse. Detaljplanen får inte heller antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Läs mer om detaljplaneprocessen Länk till annan webbplats..

Vad händer nu?

Byggnadsnämnden har fått i uppdrag att påbörja detaljplanearbete.

Nästa steg är att byggnadsnämnden ska besluta om att samråda om planförslaget.

Karta över tänkt placering av bostäder i Bagartorp

Planhandlingar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Detaljplan för del av Bagartorp 17 och Tunet 1 m fl.pdf Pdf, 221 kB. 221 kB 2021-10-13 11.26

Utredningar Visa Dölj

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Kontakta oss

Karta

Senast uppdaterad